POLITYKA 
PRYWATNOŚCI

CZĘŚĆ I. DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
 
Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  firma Herc Sp. Z o.o.  z siedzibą przy ul. Kamionkowskiej 45, 03-812 Warszawa, NIP: 113 28 58 476, zwana dalej Herc Sp. z o.o.. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@hercmedia.pl

CZĘŚĆ II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
 
Herc Sp. Z o.o Sp. z o.o. posiada Inspektora Ochrony Danych który chętnie pomoże Panu/Pani we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@hercmedia.pl

CZĘŚĆ III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
1.
Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Herc Sp. z o.o. przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.
 
2.
W celu wykonywania usług przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
nazwa firmy,
imię i nazwisko,
telefon,
adres e-mail,
adres korespondencyjny.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO, które pozwalają przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
 
3.
W celu rozpatrzenia reklamacji (np. reklamacji dotyczących sprzedaży przez sklep internetowy) przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
nazwa firmy,
imię i nazwisko,
numer telefonu (jeśli został podany),
adres e-mail,
ewentualnie adres zamieszkania — jeżeli następuje zwrot pieniędzy,
ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO, które pozwalają przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
 
4.
W celu wysyłania newslettera na podany adres e-mail, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
imię,
adres e-mail.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
 
5.
W celu kontaktu e-mail w sprawach związanych z realizacją usługi przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
nazwa firmy,
imię i nazwisko,
adres e-mail.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
 
6.
W celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
nazwa firmy
imię i nazwisko
numer telefonu
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
 
7.
W celu przesyłania powiadomień sms w sprawach związanych z realizacją usługi przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
nazwa firmy
imię i nazwisko
numer telefonu
Przesyłane wiadomości sms nie zawierają żadnych treści marketingowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
 
8.
W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
nazwa firmy,
imię i nazwisko,
adres zamieszkania lub adres siedziby,
numer NIP,
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa;
 
9.
W celu przechowywania zapytań przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
nazwa firmy,
imię i nazwisko,
adres e-mail,
numer telefonu.
Może się bowiem zdarzyć, że decyzję o skorzystaniu z usług podejmie Pan/Pani po pewnym czasie. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem firmy: Herc Sp. z o.o. jest umożliwienie skorzystania z usług w późniejszym terminie);
 
10.
W celu badania satysfakcji z oferowanych usług przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
nazwa firmy,
imię i nazwisko,
adres e-mail,
numer telefonu.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem firmy: Herc Sp. z o.o. jest poznanie opinii klientów na temat świadczonych usług, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych);
 
11.
W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
imię i nazwisko,
nazwa firmy
adres e-mail
numer telefonu
Przetwarzamy te dane ponieważ: po pierwsze, przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności, po drugie, jeżeli zgłosi Pan/Pani np. sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego, ponieważ sobie tego nie życzy.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem firmy: Herc Sp. z o.o. jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO);
 
12.
W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
imię i nazwisko lub ewentualnie nazwę firmy,
adres zamieszkania lub adres siedziby firmy
numer PESEL lub numer NIP (w przypadku zgłoszenia firmy),
adres e-mail,
numer telefonu,
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem firmy: Herc Sp. z o.o. jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich);
 
13.
W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
imię i nazwisko,
nazwa firmy,
adres korespondencyjny,
PESEL (lub NIP w przypadku firmy),
adres e-mail.
Na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem firmy: Herc Sp. z o.o. jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda);
 
14.
W celu realizacji marketingu bezpośredniego przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
adres e-mail,
numer telefonu.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem firmy: Herc Sp. z o.o. jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dopasować wyświetlane informacje różnym użytkownikom internetu, w tym klientom oraz osobom trzecim.);
 
15.
W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);

 
CZĘŚĆ IV. PRAWO WYCOFANIA ZGODY
 
1.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 
2.
Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:
wysłać maila bezpośrednio do firmy: Herc Sp. z o.o. na adres kontakt@hercmedia.pl 
3.
Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

CZĘŚĆ V. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
1.
Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług.
 
2.
Aby zgłosić zapotrzebowanie na usługę świadczoną przez firmę: Herc Sp. z o.o. , konieczne jest podanie imienia i nazwiska, nazwy firmy, NIP, telefonu oraz adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.
 
3.
Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, numeru NIP — bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury.
 
4.
Aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.
 
5.
Aby móc się skontaktować z Panem/Panią przez e-mail w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu mailowego.
 
6.
Jeżeli życzy sobie Pan/Pani otrzymywać powiadomienia smsem, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie przesyłać wiadomości.

CZĘŚĆ VI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE
 
Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie podlega ocenie przez system informatyczny. Proponowana cena usługi w żaden sposób nie jest wynikiem oceny dokonanej przez jakikolwiek system informatyczny.

CZĘŚĆ VII. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
 
1.
Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującym z nami prawnikom, którzy realizują usługi, firmom obsługującym szybkie płatności, firmie księgowej, firmie hostingowej, firmie odpowiedzialnej za wysyłkę newslettera (GetResponse), a także właścicielowi Facebook'a oraz Google'a.
 
2.
Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

CZĘŚĆ VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH
 
Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

CZĘŚĆ IX. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel lub czas trwania umowy/zlecenia , do czasu:
cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
zdezaktualizowania się lub utraty przydatności w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

CZĘŚĆ X. UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH
 
1.
Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
dostępu do swoich danych osobowych;
sprostowania danych osobowych;
usunięcia danych osobowych;
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
przenoszenia danych osobowych.
Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 
2.
Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 
3.
Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 
4.
Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:
wysłanie maila bezpośrednio do firmy: Herc Sp. z o.o. na adres kontakt@hermedia.pl

CZĘŚĆ XI. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
 
Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CZĘŚĆ XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 
2.
O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową.
 
3.
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
Pliki cookies
1.
Serwis www.hercmedia.pl oraz hercmedia.eu wykorzystuje pliki cookies, czyli informacje tekstowe przechowywane na urządzeniach końcowych (jak np. komputer czy smartfon), które może odczytywać system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub podmiotów trzecich.
2.
Serwis wykorzystuje cookies sesyjne (wygasające po zamknięciu przeglądarki) oraz cookies trwałe (przechowywane na urządzeniu końcowym i rozpoznające Ciebie przy kolejnej wizycie na serwisie).
3.
Przy pierwszej wizycie na serwisie zostajesz poinformowany o plikach cookies oraz poproszony o zgodę na ich przetwarzanie.
4.
Pliki cookies możesz w dowolnym momencie usunąć ze swojej przeglądarki. Ich usunięcie może jednak spowodować, że serwis nie będzie działał poprawnie. Informację o tym, jak to zrobić znajdziesz w sekcji „Pomoc” używanej przeglądarki internetowej lub jej ustawieniach bądź preferencjach.
5.
Cookies są wykorzystywane do zapewnienia prawidłowego działania serwisu, jak również do celów analitycznych, społecznościowych i marketingowych, w tym:
badania statystyk serwisu
udostępnienia możliwości logowania i utrzymania sesji, tj. uniknięcie konieczności ponownego logowania się
rozpoznania wykorzystywanego urządzenia końcowego
badania preferencji użytkowników w celu dostosowania usług i produktów

Jeśli masz jakieś pytania związane z przetwarzaniem danych przez naszą firmę napisz kontakt@hercmedia.pl

Designed by Herc Media
© Copyright 2023 - All Rights Reserved

Herc Sp. Z o.o.
03-812 Warszawa
NIP: 113 28 58 476

Polityka prywatności